MEB 2024 yönetici görevlendirme yönetmeliği yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

İşte MEB’in yönetici görevlendirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler:

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ

SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) İlk defa görevlendirme: Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri,”

“r) Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi: Daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanların yönetici olarak görevlendirilmesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak,

ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,”

“(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden görevlendirilen birer daire başkanından oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Onuncu” ibaresi “Onbirinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “diğer alanlarda doktora yapan,” ibaresi ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon ve Gıda Teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “diğer alanlarda doktora yapan,” ibaresi ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri” ibaresi “mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilir. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda öncelikli aday, puan üstünlüğüne göre belirlenir.

(13) Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilir.

(14) Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilir.

(15) Yöneticiliğe görevlendirmede; 6 ncı maddenin birinci fıkrası ile 7 nci maddede aranan şartları taşımada ve hizmet puanının hesaplanmasında içinde bulunulan ders yılının son günü esas alınır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “alan değişikliğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve iller arası isteğe” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

b) Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması halinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna,

öğretmen olarak atanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme

EK MADDE 2- (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına Bakan tarafından dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bu madde kapsamında yapılan görevlendirmelerde bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin görev sürelerinin hesabında ek 2 nci maddede belirlenen görev süresi dikkate alınır. Yöneticilik görevleri sona eren yöneticilerin yöneticilik görevleri, bu eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilinceye kadar devam eder. Dört yıllık görev süresi sona eren yöneticiler, yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.